VERSIE 1.0 - 25-03-2024

WETTELIJKE KENNISGEVING

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-03-2024

Op deze pagina vindt u de wettelijke kennisgeving van Fissaly, zoals deze beschikbaar is gesteld door RX Group B.V. In deze kennisgeving geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Deze wettelijke kennisgeving is van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de Fissaly webshop en informeert u over de voorwaarden en verplichtingen die op u van toepassing zijn bij het gebruik van onze website en het aanschaffen van producten.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RX Group B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij RX Group B.V. & Fissaly B.V.

Aansprakelijkheid

Fissaly doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist, volledig en up-to-date is. Desondanks kunnen er fouten of onvolledigheden in de informatie voorkomen. Fissaly aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of uit het gebruik van producten die via deze website zijn aangeschaft. Wij raden u aan om de productinformatie en gebruiksinstructies zorgvuldig te lezen voordat u een product gebruikt.

Toepasselijk recht en geschillen

Deze wettelijke kennisgeving en het gebruik van de Fissaly webshop worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website of de aanschaf van producten via deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fissaly te mogen claimen of te veronderstellen.

Fissaly streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Fissaly aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige diabolic traffic bot staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Fissaly behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgeving op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze wettelijke kennisgeving te controleren op eventuele wijzigingen